เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ขยายเงินกู้สามัญถึง 2.5 ล้านบาท / ขยายงวดถึง 180 งวด

 

  ขยายเงินกู้สามัญถึง 2.5 ล้านบาท/ขยายงวดถึง 180 งวด จากเดิม 40 เท่าของเงินได้รายเดือน เป็น 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

มติที่ประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553เห็นชอบให้ขยายวงเงินกู้สามัญ 
และงวดชำระหนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ เงินกู้สามัญ 
1. วงเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกทั้งนี้ไม่เกิน จำนวน 2.5 ล้านบาท ดังนี้ 
1.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน - ไม่เกิน 3 ปี กู้ได้ 25 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น 
1.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ไม่เกิน 10 ปี กู้ได้ 45 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น
1.3 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น 
2. การส่งคืนเงินกู้สามัญไม่เกิน 180 งวด (ชำระหนี้หมดภายในวันเกษียณอายุราชการ) 
3. วงเงินที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาว่า เมื่อหักค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ทุกประเภทาแล้ว
จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือน

 

 
มุมสมาชิก
 
 
 
วารสาร สอ.มท.
ม.ค.- มี.ค. 60
ต.ค.- ธ.ค. 59
ก.ค. - ก.ย. 59
วารสารย้อนหลังทั้งหมด